Vindpark Ulkær Mose

Opstilling af vindmøller

Eurowind Energy A/S og Green Wind Denmark ApS har søgt Ikast-Brande Kommune om tilladelse til at opstille 11 vindmøller ved Ulkær Mose.

Området ligger i et åbent landområde sydøst for Ikast by, umiddelbart syd for Herningmotorvejen. Området ligger i landzone og på en række marker med primært intensiv dyrkning, adskilt af levende hegn og spredte vandhuller samt eng-, mose- og hedestykker. Området ligger i en lavning omkring Storå, hvor terrænnet overvejende er fladt.

Under menupunktet Status kan du læse mere om de seneste opdateringer og nyheder vedrørende projektet.

Læs mere om projektet her.

EWE PS Hero 2
fredag, januar 12, 2024

Klage indgivet over Lokalplan 447

En række naboer har indgivet klage til både Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet.

Læs opslaget her
DJI 0010
fredag, november 10, 2023

Vedtagelse af Lokalplan 447 samt §25-tilladelse

Vedtagelse af Lokalplan 447 samt modtagelse af §25-tilladelse.

Læs opslaget her

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor sætter vi ikke bare alle møllerne ud på havet?

I dag har de fleste danskere en nærhed til produktionen af vindenergi eftersom vindmøllerne er spredt ud over hele Danmarks geografiske areal på både land og hav. Dette er i særlig grad vigtigt fordi vindmøllernes produktion på denne måde fordeles, udjævnes og udnyttes effektivt da vinden som ofte varierer på tværs af landet. Dermed er de mange og spredte vindmøller på land og hav med til at sikre balance i elsystemet. Og det er afgørende for den høje grad af forsyningssikkerhed, som vi kræver, og som vi er nogle af de bedste til i verden.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.

Hvorfor står vindmøller nogle gange stille i blæsevejr?

Årsagen til, at vindmøller kan stå stille i blæsevejr er, at hovedparten af elproduktionen i det danske elsystem i lange perioder stort set kun kommer fra vindmøller. I disse perioder er vindmøllerne udover en grøn elproduktion også med til at sikre, at elforbruget og elproduktionen altid er lige store og i balance.

Når en vindmølle står stille i blæsevejr, så skyldes det sandsynligvis, at der i tidspunktet er en udfordring med en ubalance mellem elforbruget og elproduktionen. Vindmøllen har med sit stop bidraget til at skabe balance i elsystemet og det er nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden i det regionale elsystem, som vi er en del af.

Dette må ikke forveksles med, at der er for mange vindmøller i Danmark, eller ikke er brug for flere. I langt de fleste af årets andre timer er der brug for al den vindenergi, vi kan producere og mere til.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.

Hvilken rolle spiller vindmøller for klima, miljø og folkesundhed?

Vindenergi er den mest modne og effektive af de vedvarende energiteknologier. På gode placeringer er nye, store vindmøller i dag så konkurrencedygtige, at grøn strøm fra vindmøller på land i dag er den billigste metode til at reducere CO2 fra elproduktion. Når miljøomkostninger og CO2-kvotekøb medregnes, er vindenergi den samfundsøkonomisk billigste teknologi til elproduktion.

Men Klimagevinster som følge af mindsket CO2-udledning er ikke de eneste fordele ved vindmøller. Også det fysiske miljø og folkesundheden påvirkes positivt, når vindmøller erstatter fossile brændsler i energiproduktion og transport. I modsætning til el og varme produceret af vindmøller udleder de fossile brændsler anvendt på kraftværker og i brændeovne nemlig forurenende gasser og partikler.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.