Om projektet

Projektoversigt

  • Placeret ved Ulkær Mose i Ikast-Brande Kommune
  • Antal vindmøller: 11 møller
  • Vindmølle højde: op til 150 meter ved vingespids
  • Installeret kapacitet: ca. 49,5 MW (vind-MW/sol-MW)
  • Forventet produktion: ca. 126.000 MWh/år. Produktionen vil kunne dække ca. 31.500 husstandes årlige elforbrug, ved et forventet forbrug på 4.000kWh
  • Energiparkens forventede levetid: min. 30 år

Beskrivelse af Vindpark Ulkær Mose

Eurowind Energy A/S og Green Wind Denmark ApS har indsendt ansøgning om opstilling af 11 vindmøller ved engområdet Ulkær Mose.

De 11 vindmøller forventes at få en rotordiameter på mellem 132 og 136 meter og vil blive op til 149,9 meter.

De opstilles på en ret linje i nordvest-sydøst gående retning. 

Der vil blive nedtaget 11 ældre vindmøller i de omkringliggende områder.

Planlægning for vindmøller ved Ulkær Mose har tidligere været gennem politisk behandling og blev vedtaget som lokalplan nr. 276 i Ikast-Brande Kommunes Byråd i september 2020.

Vedtagelsen af projektet blev dog efterfølgende erklæret ugyldig af klagenævnene.

Det skyldes særligt mangler i forhold til redegørelser for påvirkninger af fugleliv samt okkerproblematikker.

Der er siden fulgt op med nye undersøgelser af disse forhold, og Ikast-Brande Kommune har besluttet at arbejde videre med en vedtagelse af projektet.

Forslag til lokalplan nr. 447 er derfor en revision af en tidligere version af samme plan.

Det samme er tilfældet for Miljørapport for forslag til lokalplan nr. 447 og Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Ulkær Mose.

Produktionen vil blive på godt 126.000MWh om året, svarende til det årlige forbrug for omkring 31.500 husstande, ved en forventet forbrug på 4.000kWh

Gode kilder til information om vindmøller og vedvarende energi

VidenOmVind

Flere af VE-branchens organisationer og virksomheder står i fællesskab bag ved VidenOmVind.

VidenOmVind har som overordnet mål at bidrage til, at opstillingen af nye vindmøller i kommunerne sker på et veloplyst grundlag med henblik på at fremme et godt naboskab til vindmøllerne. Formålet er at skabe en god dialog såvel lokalt som nationalt med naboer, borgere, politikere, embedsmænd og journalister.

Du kan klikke her for at besøge deres hjemmeside.

Green Power Denmark

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og fungerer som talerør for den danske energisektor. Sammen med dets medlemmer arbejder de for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm. Green Power Denmark repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.

På Green Power Denmarks hjemmeside, kan du opdatere dig i diverse nyheder, der relatere sig til den danske og europæiske energisektor.

Du kan klikke her for at besøge deres hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Kan møllevinger genanvendes?

Den danske vindmøllebranchen har i mange år arbejdet på at genanvende så mange af komponenterne i en vindmølle som overhovedet muligt. Arbejdet har resulteret i, at ca. 90 pct. af en vindmølle i dag kan genanvendes. Det sker efter ca. 30 års drift.

De ca. 10 pct. som endnu ikke kan genanvendes består primært af vinger og andre kompositdele. Disse dele deponeres eller bruges i cementproduktion i Tyskland. En mindre del bruges herhjemme i f.eks. støjskærme, cykelskure og legepladser.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.

Hvor meget må vindmøller støje?

Vindmøller skal døgnet rundt overholde støjkrav på 42 dB og 44 dB ved henholdsvis 6 og 8 m/s. Støjkravene er fastsat ved disse vindhastigheder, fordi det er her vindmøllerne støjer mest.

I særligt støjfølsomme områder, for eksempel beboelseskvarterer og sommerhusområder, må vindmøller maximalt støje 37 dB eller 39 dB ved 6 og 8 m/s.

Vedrørende lavfrekvent støj

Vindmøller opstillet efter 1/1 2012 skal døgnet rundt overholde et krav om maksimalt 20 dB lavfrekvent støj til naboer – beregnet inde i nabohuset. Kravet gælder uanset, om møllen står i det åbne land eller i nærheden af et støjfølsomt område.

Støj fra nye, store vindmøller har en relativ mindre andel af lavfrekvent støj sammenlignet med ældre, store vindmøller.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.

Hvordan opstår skyggekast fra vindmøller – og hvor stort er problemet?

Forudsat at solen skinner, vil vindmøller ligesom andre konstruktioner kaste skygge på deres omgivelser. Ved vindmøller opstår skyggekast, når vingerne ved rotation passerer ind foran solen og kaster skygge et kortvarigt øjeblik, der opfattes som et blink.

Kommunerne følger i deres administrative praksis en vejledning fra Miljøministeriet, der anbefaler, at naboejendomme på årsbasis maksimalt må udsættes for en skyggetid på 10 timer. Vindmøllens drift programmeres, så den overholder dette krav.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.